พิมพ์ 

       ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จะจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร  MikroTik  Certified Network Associate (MTCNA) และ MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)  รุ่นที่1/2020 ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก,บุคคลทั่วไป ตามโครงการศูนย์สอบ MikroTik Academies  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสนใจสอบใบรับรอง MikroTik  Certified Network Associate (MTCNA) และ MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และศึกษาต่อด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึงจัดอบรมขึ้น ณ อาคารเรียนรวมCL01 ห้องประชุมยางนาCL107 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม